Deklaracja dostępności

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujściu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujściu

Data publikacji strony internetowej: 2020-12-25.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-25.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • serwis zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów.
  • nie wszelkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia,ikony, itp., posiadają szczegółowy opis.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-06-10. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023.02.03.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Kamiński, zgkimujscie@pro.onet.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (67) 28 40 379.Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi jedno wejście: od ulicy Staszica 8. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Nawierzchnia przed wejściem głównym jest utwardzona. Przed drzwiami głównymi znajduje się sześć stopni schodów pokrytych płytkami antypoślizgowymi i podest. Schody zostały wyposażone w poręcz. W obiekcie brak jest biura podawczego dostępnego dla osób niepełnosprawnych, w razie konieczności pracownik ZKGiM wychodzi do petenta z niepełnosprawnością ruchową po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą o konieczności obsługi petenta. Kontakt z ZKGiM możliwy jest poprzez: napisanie pisma/złożenie wniosku na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujściu, ul. Staszica 8, 64-850 Ujście;

  • wysłanie maila na adres e-mail: zgkimujscie@pro.onet.pl
  • wysłanie faksu na nr (67) 28 40 852
  • skontaktowanie się telefonicznie lub przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: (67) 28 40 379
  • skontaktowanie się osobiście zgłaszając się w siedzibie ZKGiM w godzinach urzędowania;

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujściu nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących. Wewnątrz budynku brak oznaczenia kontrastowego. W Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujściu nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. W budynku nie ma windy. Brak również toalet dla osób niepełnosprawnych jak i miejsca dla matki z małym dzieckiem.