KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZGKiM z siedzibą w Ujściu, 64-850 Ujście, ul. Staszica 8, tel. 67-28-40-379
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w ZGKiM, możliwy jest pod adresem email biuro@iodopila.pl, tel. +48 692463847.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
  a) podjęcia na Pani/ Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z ZGKiM, w celu dostawy wody z urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu Zakładu, warunki odprowadzenia ścieków do urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu ( na podstawie art. 6 ust.1.lit.b Rozporządzenia)
  b) podjęcia przez Panią/ Pana działań zmierzających do zawarcia umowy na lokale użytkowe ( najmy) i mieszkalne, a także dostarczanie ciepła do mieszkań ( na podstawie art. 6 ust.1.lit.b Rozporządzenia)
  c) do kontaktu z opiekunami grobów,
  d) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ZGKiM w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów ( na podstawie art. 6 ust.1 lit. c Rozporządzenia),
  e) dochodzenia należności ( na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia )
 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych w pkt. 3 dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców danych osobowych, do których należą:
  a) firmy realizujące odczyty podzielników ciepła,
  b) firmy współpracujące z ZGKiM w celach dokonywania ustawowych przeglądów tj.
  – kominiarskich, 
  – gazowych,
  – elektrycznych,
  – budowlanych  
  c) firmy dokonujące napraw i remontów lokali mieszkalnych,
  d)
  sądy powszechne, komornicy,

  e) inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3 tj.:
  a) w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia przez Panią /Pana zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody,
  b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ZGKiM w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów, przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez ZGKiM,
  c) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych interesów ZGKiM, stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  d) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  e) w zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy wymienione w pkt. 3, podanie przez Panią/ Pana danych jest dobrowolnie, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez ZGKiM może skutkować brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy,
  f) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.